Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
03
Dec
2020

Det här är på gång

03-12-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsö
Svartsörådet jobbar just nu intensivt med att få fiberanslutning till Hembygdsgården, Lanthandeln och den nya gästhamnen. Förhoppningen är att sedan komma vidare. Vi behöver dock ekonomisk uppbackning och söker därför stöd från olika håll bland annat Värmdö kommun. Vi har också hos kommunen begärt att återvinningsgården uppdateras till det den en gång var med möjlighet att lämna el- och riskavfall. I kommunens skärgårdsråd har vi påpekat vikten av att godsfärjan finns kvar under vinterhalvåret. Våra näringar här, som Ö-rätt och Lanthandeln, måste kunna ha säkra transporter. Boda och området kring bryggan kan komma att ägas av Värmdö hamnar om kommunfullmäktige godkänner affären den 16 december. Planer finns på upprustning av servicenivån som p-platser, toalett och sopkärl. Skärgårdsskolorna och dess framtid bevakar vi tillsammans med SIKO - alltså gemensamt med andra berörda öar. Frågan är nu framflyttad till beslut i början av nästa år. Hjälp gärna till med att ge tyngd bakom våra ansträngningar - bli medlem i Svartsörådet. Öppet för alla som värnar Svartsö utveckling och hållbarhet.
20
Nov
2020

Hantering av farligt avfall

20-11-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
En fråga som Svartsörådet kommer att jobba med framöver är hanteringen av farligt avfall.
Kommunen beslutade 2017 att farligt avfall inte längre får lämnas på Svartsö återvinningscentral då denna inte uppfyller kraven för detta.
Svartsörådet kommer att föra en dialog med kommunen om att Svartsö återvinningscentral skall anpassas för att åter igen kunna hantera detta.
Det är inte en optimal lösning i dagsläget med den färja som kommer två gånger per sommarhalvår för att hämta upp farligt avfall.
27
Sep
2020

Skolan på Svartsö

27-09-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsö
Svartsörådet stöder SIKO:s ställningstagande när det gäller ö-skolorna inom Värmdö kommun. Se här länk med mer information http://www.skargarden.se/nya-forslaget-sexan-till-nian-flyttas-till-fastlandet/
Man kan också läsa mer på siko.se
Det finns också en facebook-grupp med föräldrar som är aktiva i skolfrågan.
22
Sep
2020

Senaste nytt om bredband på Svartsö

22-09-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Bredband
Som bekant är vidareutbyggnaden av bredbandsfiber på Svartsö tillsvidare stoppad p g a brist på pengar.

När nu även den fasta telefonin och kopparnätet  ska avvecklas blir situationen särskilt problematiskt för Lanthandeln och Sea-stop hamnen eftersom en bra internetförbindelse är avgörande för denna typ av verksamhet.

Svartsörådet har därför ansökt om "Stöd för en framtida fungerande infrastruktur på Svartsö" för att snarast etablera en kopplingspunkt  vid Bygdegården. 
Därmed skulle problemet vara löst för Lanthandeln och Sea-stop och Svartsö skulle få en välbehövlig plattform för vidareutbyggnaden av fiber på Svartsö.

Svartsörådets förslag  bygger på att kommunen och Svartsö Lanthandel delar på kostnaderna.
Svartsörådet som ideell förening är fortsatt beredd att avsätta betydande frivilliga krafter för att
understödja en utbyggnad av fibernätet på Svartsö och kringliggande öar.

Skrivelsen är skickad till kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Läs den i sin helhet HÄR!
//Bredbandsteamet

                                                                                                                                                                              Värmdö kommun 
                                                                                                                                                                              Kommunstyrelsen 
                                                                                                                                                                              134 81 Gustavsberg 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                              Ordförande Deshira Flankör 
                                                                                                                                                                              1:e vice ordf. Kristina Lång 
                                                                                                                                                                              2:e vice ordf. Carl KangasStöd till en framtida fungerande infrastruktur på Svartsö


Nästa år avvecklas den fasta telefonin (kopparnätet) på Svartsö. För att ersätta denna infrastruktur samt möjliggöra framtida utveckling och deltagande i respektive av digitala tjänster är vi som alla andra beroende av bredbandsutbyggnad.

Vi vet att kommunen delar synen på vikten av tillgång till snabbt bredband. 
Ändock kan vi konstatera att i skärgården har knappt en tredjedel av hushållen tillgång till bredband. 
I de tätare delarna av kommunen når mer än 80 procent av hushållen de nationella och kommunala bredbandsmålen (2018).

I Värmdö kommuns strategiska plan för bredbandsutbyggnad, som antogs av fullmäktige under våren 2019, anges: "Den största utmaningen framöver gäller främst att få till en utbyggnad i glesbygdsområdena och i skärgården. I dessa områden är marknadsintresset inte lika stort. Av den anledningen kan det behövas större insatser från kommunens sida gällande att föra samman operatörer på marknaden med byalagar och fiberföreningar."

I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, beskrivs att "Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter." I Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (201-8) formuleras "Bredband är en förutsättning för att bo, verka och besöka landsbygd och skärgård och ska vara utbyggt till kärnöar, landsbygdsnoder och serviceorter"

Svartsörådet har som ideell förening engagerat oss i bredbandsutbyggnad på ön och ställer stora förhoppningar till de avsikter som uttalas i kommunens och regionens utvecklingsplaner. 

Genom en tillfällighet fick vi till ett samarbete med Österåkers stadsnät AB som gjorde att halva Svartsö (den norra och östra delen) har fiber. 
Värmdö kommun möjliggjorde delar av finansieringen för detta genom ett bidrag till föreningen. Den tilltänkta fortsättningen med täckning av resten av Svartsö och öarna runt Svartsö (som Lådna, Hjälmö och ldholmen m.fl.) kom aldrig att förverkligas. 
Bristande finansiell täckning och svårigheter att nå överenskommelse med markägare om ledningsrätt är huvudorsakerna. 

Vi vill hitta vägar för en snabb fortsättning, som kan minimera svårigheter som uppstår när kopparnätet avvecklas. 
Vi är beredda till fortsatta ideella insatser, men behöver också kommunens stöd. 
Det vi önskar är:

        1.  Ett kommunalt engagemang för att säkerställa att ledningar kan dras. På en av kommunens utpekade kärnöar är det ett samhällsintresse att hinder för bredbandsdragning kan undanröjas. De kostnader som en               lantmäteriförrättning genererar kan förmodligen tas tillbaka genom avtal med en framtida ledningsägare. En liten ideell förening har inte ekonomiskt utrymme att hantera en lantmäteriprocess av denna art. Vi                     föreslår att kommunen etablerar tillstånd för kabeldragningar. Det kan också komma att öka kommersiellt intresse från mindre företag att delta i utbyggnad av fibernät. 

       2.   Vi behöver ett snabbt medgivande till att utnyttja kommunens mark för dragning av fiber till bygdegården i Alsvik (fastigheten ägs av kommunen). 
             En anslutning vid bygdegården kan sedan användas för annan samhällsservice som exempelvis uppkopplingspunkt för läkarbåten och annan digitalt beroende medicinsk service.

       3.   Att ansluta bygdegården, den nyligen färdigställda gästhamnen inom Sea-Stop projektet och Svartsö Lanthandel ligger inom möjligheternas gräns redan under hösten/vintern 2O2O/21,. 
             En sjökabel frän Skälvik (ÖSAB nod) till bygdegården beräknas till ca 300 000 kr med inkluderade tekniska installationer. 
             Svartsö Lanthandel har utfäst sig till att betala sin andel av kostnaden för utbyggnaden, 100 000 kr. 
             Vi tror att ett kommunalt finansiellt engagemang är viktigt för att ansluta bygdegården och Sea-Stop-hamnen.
             Med ett bidrag på 200 000 kronor  kan vi få till stånd en initial utbyggnad vid Alsvik för att senare täcka ett större område. 
             Vi bedömer också att det finns goda möjligheter att en återbetalning kan ske genom anslutningsavgifter vid den framtida utbyggnaden av det resterande fibernätet på Svartsö.


Svartsörådet som ideellförening är fortsatt beredd att avsätta betydande frivilliga krafter för att understödja en utbyggnad av fibernätet på Svartsö och kringliggande öar. 
Många näringsidkare och ett växande antal distansarbetande är beroende av fungerande infrastruktur. 
Det finns förstås också förståelse hos oss för att vi på öarna inte kan förvänta oss att kommersiella tjänster subventioneras. Det vi däremot behöver är att förutsättningar skapas för en infrastruktur som kan ge skärgårdens hushåll och företag åtminstone möjligheter till samma tillgång på snabbt bredband som i övriga delar av kommunen.

Svartsö 10 september 2020

Svartsörådet
Genom styrelsens bredbandsgrupp


Toivo Heinsoo                          Olle Wallin                         Michael Rotter
toivo.heinsoo@gmail.com       olle.wallin@owfab.se        michael.rotter@vemendo.se
01
Sep
2020

Resultat Ö-ruset 2020

01-09-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsöruset
Då har vi resultaten samlade från årets Corona-anpassade Ö-rus i egen regi.


F-namn E-namn Klass Tid Bästa 2019
Håkan Heurlin C10 18.01
Arne Kaijser C10 19.23
           
Björn  Sax Kaiser H8 27.13 25.53
Andreas  Jungmar H8  31.24
Johan Svidén H8  31.37
Jens Salander H8 39.35
Niclas Ericsson H8 47.30
Linus Ericsson H8 47.38
           
Ylva Bråsjö D4 16.49 20.23
Maja Lidbrink D4 23.12
Lena Salander D4 23.20
Ellinor Björk D4 24.01
Lotten Ivanoff D4 25.22
Lisa  Svidén D4 31.20
           
Fredrik Heribertson H4 14.05 15.21
Johan Setreus H4 16.20
Patrik Setreus H4 16.50
Peter  Lidbrink H4 31.40
           
Ivan Salander P10 09.53 6.45
Axel Salander P10 12.25
Oscar Svidén P10 12.30
           
Emelie Svidén F10 10.30 8.15
Matilda Rotter F10 12.44
           
Hannes Salander P7 12.15 8.17
Noah Thieme P7 14.50
Viktor Ivanoff P7 Ej rapporterad tid
           
Millie Lidbrink F7 13.34 8.41
Klara Salander F7 15.13
Ella Setreus F7 Ej rapporterad tid
           
Åke Setreus Stav 4 36.13 32.34
Elisabeth Lidbrink Stav 4 40.00
Michael Rotter Stav 4 46.00
Kerstin Rotter Stav 4 46.00
Anders Yngwe Ej rapporterad tid
Knatteruset
Amanda Ivanoff
Juni Lidbrink
Anna-Lisa Salander
Aina  Salander
Hugo Thieme
Tage Wallerius
Olle Nordén Wahlgren
Iris Nordén Wahlgren
Max Liljestam
Hanna Björk Gyllenhammar
Doughlas WahantaI kolumnen "Bästa 2019" ser ni tiden för vinnaren förra året.

Enväldig domare har beslutat att ge årets pris till Ylva Bråsjö som sprang 4 km på en genom tiderna mycket bra tid, 16,49 min.  GRATTIS!

Vi vill tacka alla 43 som anmälde sig och sprang, bra jobbat!

Välkomna tillbaka nästa år då vi hoppas på ett vanligt Rus igen!

Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.