Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
14
Jul
2021

Svartsöruset tillbaka 2022

14-07-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsöruset
Pandemin och de tillhörande restriktionerna har hindrat oss att genomföra Svartsöruset 2020 (som fick ett digitalt alternativ) och så även i år 2021. Nu lättar restriktionerna, men tyvärr lite väl sent för att planeringen av loppet ska kunna göras så att det blir en positiv upplevelse för alla.
Vi satsar istället på nystart 2022! Välkomna då. Och de som vill delta som funktionärer har möjlighet att redan nu anmäla intresse till Michael Rotter (michael.rotter@vemendo.se).
05
Jul
2021

05-07-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Bredband
Värmdö kommun har skickat ut ett förslag på Översiktsplan 2035 på samråd.

Hela ÖP-förslaget kan ni läsa på följande adress, https://kartor.varmdo.se/portal/apps/sites/#/oversiktsplan-varmdo.

Mellan 10 maj och 4 juli har man haft möjlighet att lämna synpunkter.
Svartsörådets översikstsplanegrupp har med bidrag från avfallsgruppen och övriga i Svartsörådet arbetat ihop ett yttrande som skickats in till Värmdö kommun idag.

I bifogad fil kan du läsa Svartsörådets yttrande.
05
Jul
2021

Yttrande översiktsplan Värmdö 2035 från Svartsörådet

05-07-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Värmdö kommun har skickat ut ett förslag på Översiktsplan 2035 på samråd.

Hela ÖP-förslaget kan ni läsa på följande adress, https://kartor.varmdo.se/portal/apps/sites/#/oversiktsplan-varmdo.

Mellan 10 maj och 4 juli har man haft möjlighet att lämna synpunkter.
Svartsörådets översikstsplanegrupp har med bidrag från avfallsgruppen och övriga i Svartsörådet arbetat ihop ett yttrande som skickats in till Värmdö kommun idag.

Nedan kan du läsa Svartsörådets yttrande:

 • 1
  2021-07-03
  Värmdö kommun
  Svartsörådets yttrande över förslag till Översiktsplan Värmdö 2035
  Svartsörådet är en intresseförening för bofasta och fritidsboende på Svartsö. Rådet verkar aktivt för
  gemensamma projekt med syfte att bevara och utveckla Svartsö som en levande ö i Stockholms
  skärgård. Rådet har också som uppgift att påverka myndigheter att fatta beslut som gynnar
  kommunikationer, näringsliv och annan samhällelig service året runt på ön. Svartsörådet
  representerar Svartsö i Värmdö kommuns skärgårdsråd och är medlem i SIKO.
  Svartsörådet har tagit del av ”Remiss - Översiktsplan Värmdö 2035”.
  I en översiktsplan redovisas kommunens viljeinriktning i frågor om mark och vattenanvändning.
  Svartsörådet ser mycket positivt på att kommunen nu uppdaterar den gällande översiktplanen för att
  göra den mer aktuell. Utvecklingen i skärgården visar på de särskilt stora utmaningar som gäller för
  den storstadsnära glesbygd” som skärgården utgör. En minskad fast befolkning, allt färre
  arbetstillfällen inom de traditionella näringarna, underlaget för skola sviktar etc. Å andra sidan ett
  ökat intresse för skärgårdsturism, ett ökat miljömedvetande och nya möjligheter för deltidsboende
  genom den stora omvandling av vårt sätt att arbeta som den digitala utvecklingen medför. Vi noterar
  att ÖP-förlaget lyfter fram digitaliseringens nya möjligheter och vikten av goda kommunikationer för
  en levande skärgård där människor kan leva och verka.
  Delvis som en följd av de ökade digitala möjligheterna ökar nu antalet människor, ofta barnfamiljer,
  som nu ser möjligheterna att kunna bo i en mer naturnära och lugnare miljö med bättre
  förutsättningar till en sundare livsstil för sig och sina barn. Kärnöarna i Värmdö skärgård är antagligen
  ett utmärkt alternativ för den gruppen förutsatt ökade möjligheter att lösa bostadsfrågan och att
  servicen i övrigt kan upprätthållas på öarna.
  Vi delar också kommunens ambition att utveckla ett robust samhälle i framkant som står emot såväl
  klimatförändringar som en skiftande ekonomi utan att göra avkall människors hälsa och säkerhet.
  I det sammanhanget vill vi särskilt peka på strategier som riktar sig särskilt till skärgårdssamhällenas
  särskilda förutsättningar.
  Svartsörådet anser sammantaget att ÖP-förslaget i stora delar tydliggör de möjligheter och
  utmaningar som gäller för skärgårdssamhällena och vi vill i vårt yttrande peka på angelägenheten av
  att kommunen inom ett antal utpekade områden mer aktivt arbetar för att vända
  befolkningsutvecklingen i skärgården och uppnå den robusta och levande skärgård som eftersträvas,
  samtidigt som den unika skärgårdsmiljön bevaras.
  Svartsörådet vill lämna nedanstående synpunkter på ÖP-förslaget, presenterade i sammanfattning
  nedan med detaljerade motiveringar i de följande kapitlen.
 • 2
  Sammanfattning
  I vårt svar lyfter Svartsörådet följande punkter.
  Ökade satsningar för att möjliggöra deltidsboende året runt, vilket vi ser, kan leda till bättre
  förutsättningar för service och ökad utflyttning.
  Bevara och utveckla skärgårdsskolorna för god kommunal service och för att sprida och bevara
  kunskap om skärgårdens ekologiska och kulturella särart.
  Betona vikten av att behålla det öppna landskapet i skärgården och detta kräver insatser också
  utanför de reservat och naturskyddsområden som finns.
  Vikten av möjligheter för ett aktivt friluftsliv i skärgården också för icke bå
 • Underhåll och drivmedel till traktorer och redskap för slåtter, putsning, slyröjning för fårprojektet på ängarna runt Svartsö by. Sökande är Hans Hedelin.
 • Slyröjning och klippning av åkrar runt Skälviks gård. Arbetet har utförts av entréprenör och av frivilliga. Sökande är Anders Henriksson.


23
Feb
2021

Skänk ett bidrag till Öppet Landskap fonden

23-02-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Fonder
Öppet Landskap fonden är en av Svartsörådets fonder, som man kan välja att skänka valfritt bidrag till. För att bidra och stötta olika projekt till att kunna bevara ett öppet och levande landskap på ön.

Då det finns en hel del marker på Svartsö som kräver underhåll och arbete för att bevaras så att dessa inte växer igen, så uppmanar Svartsörådet dig som tror att du har något Öppet Landskapsprojekt du skulle vilja starta att söka bidrag ur fonden.
Det kan vara stora eller små projekt, alla är lika välkomna. 

Kriterier för bidrag är att åtgärden skall vara inom ett område som är av intresse för många.

Kontaktperson i Svartsörådet för fonden är Rolf Kling.
Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.