Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
28
Feb
2021

Bidrag ur Öppet Landskap fonden

28-02-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Öppet landskap
Svartsörådet har beslutat att betala ut 5000 kronor vardera från Öppet Landskap fonden till tre projekt som ansökt 2020.
Dessa projekt är:

  • Röjning innefattande klippning och fräsning samt dikning av "Lilla kärret" nära Mjökvallen. Arbetet har utförts av entréprenör. Sökande är Helen Schüldt.
  • Underhåll och drivmedel till traktorer och redskap för slåtter, putsning, slyröjning för fårprojektet på ängarna runt Svartsö by. Sökande är Hans Hedelin.
  • Slyröjning och klippning av åkrar runt Skälviks gård. Arbetet har utförts av entréprenör och av frivilliga. Sökande är Anders Henriksson.


23
Feb
2021

Skänk ett bidrag till Öppet Landskap fonden

23-02-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Fonder
Öppet Landskap fonden är en av Svartsörådets fonder, som man kan välja att skänka valfritt bidrag till. För att bidra och stötta olika projekt till att kunna bevara ett öppet och levande landskap på ön.

Då det finns en hel del marker på Svartsö som kräver underhåll och arbete för att bevaras så att dessa inte växer igen, så uppmanar Svartsörådet dig som tror att du har något Öppet Landskapsprojekt du skulle vilja starta att söka bidrag ur fonden.
Det kan vara stora eller små projekt, alla är lika välkomna. 

Kriterier för bidrag är att åtgärden skall vara inom ett område som är av intresse för många.

Kontaktperson i Svartsörådet för fonden är Rolf Kling.
23
Feb
2021

Stöd Svartsörådet och bli medlem!

23-02-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Svartsörådet är en medlemsförening som bildades 1994.
Föreningen arbetar för att Svartsö skall vara en ö där man kan bo och arbeta samt ta del av kultur och natur.
Vi bevakar öns intressen och deltar aktivt för att värna en hållbar utveckling i hela skärgården.

Under 2020 har vi prioriterat att jobba för skärgårdsskolornas framtid och verksamhet, för att kommunen skall bidra till att återvinningsgården kan återgå till att ta emot visst farligt avfall igen, för att kommunen skall bidra med stöd till att fibernätet kan fortsätta att byggas ut så att alla på ön kan få anslutning till bredband b la...

Svartsörådet arbetar helt ideellt. Inga arvoden till styrelsen eller någon annan.
En förening är aldrig mer än sina medlemmar.

Att bli medlem i Svartsörådet kostar 150 kronor/per familj och år.
Du kan swisha medlemsavgiften på swish-konto 1236 67 86 92 eller betala in på postgirokonto 16 56 86-7.
Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala.

Du kan också lämna bidrag till Öppet landskap fonden. Ange summan vid inbetalningen och att syftet är för Öppet landskap fonden.
03
Dec
2020

Det här är på gång

03-12-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsö
Svartsörådet jobbar just nu intensivt med att få fiberanslutning till Hembygdsgården, Lanthandeln och den nya gästhamnen. Förhoppningen är att sedan komma vidare. Vi behöver dock ekonomisk uppbackning och söker därför stöd från olika håll bland annat Värmdö kommun. Vi har också hos kommunen begärt att återvinningsgården uppdateras till det den en gång var med möjlighet att lämna el- och riskavfall. I kommunens skärgårdsråd har vi påpekat vikten av att godsfärjan finns kvar under vinterhalvåret. Våra näringar här, som Ö-rätt och Lanthandeln, måste kunna ha säkra transporter. Boda och området kring bryggan kan komma att ägas av Värmdö hamnar om kommunfullmäktige godkänner affären den 16 december. Planer finns på upprustning av servicenivån som p-platser, toalett och sopkärl. Skärgårdsskolorna och dess framtid bevakar vi tillsammans med SIKO - alltså gemensamt med andra berörda öar. Frågan är nu framflyttad till beslut i början av nästa år. Hjälp gärna till med att ge tyngd bakom våra ansträngningar - bli medlem i Svartsörådet. Öppet för alla som värnar Svartsö utveckling och hållbarhet.
20
Nov
2020

Hantering av farligt avfall

20-11-2020
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
En fråga som Svartsörådet kommer att jobba med framöver är hanteringen av farligt avfall.
Kommunen beslutade 2017 att farligt avfall inte längre får lämnas på Svartsö återvinningscentral då denna inte uppfyller kraven för detta.
Svartsörådet kommer att föra en dialog med kommunen om att Svartsö återvinningscentral skall anpassas för att åter igen kunna hantera detta.
Det är inte en optimal lösning i dagsläget med den färja som kommer två gånger per sommarhalvår för att hämta upp farligt avfall.
Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.