Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
09
Aug
2022

09-08-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Bredband
Svartsörådets information                                       Augusti 2022

                                            SVARTSÖ

Verksamhetsredogörelse 2021/22 | Och mer från Svartsörådet

Föreningsstämma
Alla medlemmar är välkomna till föreningsstämma lördagen den 20 augusti kl 12 på Hembygdsgården, Alsvik.

Medlem blir du genom att exempelvis swisha 150 kr till 123 667 8692. 
Ange ditt namn och din adress/mejladress.


En ö i utveckling
Svartsö är en fantastisk ö i den mellersta skärgården. Här finns en varierande natur och ett kulturlandskap värt att bevara.
Unika insjöar och ett vägnät värt att upptäcka med cykel.
Ön har med sina 60-tal invånare många entreprenörer och ett flertal mindre och små företag. Svartsö lanthandel, Svartsö krog, Bistro Sågen och
Norra Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem för att nämna några. 
Halva ön har fibernät med planerad utbyggnad, nu genom IP Only. Med Telia finns också från i sommar ett 5G-nät.
Svartsö skola har förskola, låg och mellanstadium.


Svartsöruset 2023
Årets motionslopp blev inställt p g a lågt antal anmälda. 
Vi gör nystart från nästa år, men behöver folk som hjälper till.
Kontakta Svartsörådets styrelse


Öppna landskap
Landskapet på Svartsö är präglat av jordbruk och djurhållning.
Kartor över ön från 1600-talet visar minst tre väl etablerade gårdar som då redan varit i bruk minst 100 år. Jordbrukets karaktär har förändrats genom århundradena men åkrar, slåtterängar och beteshagar har varit en del av landskapet under hela historien. Det präglar landskapsbilden och bidrar till
öns rika växt och djurliv, men har också, tillsammans med skogen och fisket alltid varit en förutsättning för människor att bo och leva på ön.
I dag är bilden annorlunda. Det bedrivs mycket begränsat jordbruk på ön och åkrar och ängar riskerar att växa igen med tät löv- och granskog. Därmed försvinner också många av de växter som är typiska för ängarna, som Taube så vackert listade; Gullviva, Mandelblom, Kattfot och blå viol, men också diverse orkidéer som är gynnade av ängarna.
Ingen del av Svartsö är i dag naturreservat och det finns bara begränsade insatser utifrån som skyddar naturen och landskapsbilden.
Men tack vare många frivilliga insatser från markägare, företagare och andra intresserade på ön, har mycket av det värdefulla landskapet öppnats. Genom insatser som slåtter, slyröjning, får och nöthållning på frivillig väg bevarar vi tillsammans den landskapsbild och den flora som är så typisk
för ön.


Svartsörådet stöder arbetet med öppna landskap genom att samla in pengar till ”öppna landskapsfonden” som delas ut som bidrag till nya insatser. 
Du kan vara med! 
Bidra gärna till fonden exempelvis panten du får när du lämnar returförpackningar i lanthandeln. Lämna kvittot och säg: ”Till öppna landskap”. Tack!

Abborrvass lantbruk startade sommaren 2021. 
Konceptet är att vi boende/sommargäster köper in oss på 1/8 kossa och får fint kött från kossor vi sett beta på Svartsös ängar.
Djuren köps in på våren och går till slakt i oktober. 
Tillsynen av kvigorna sköts av oss som är med i projektet. Vi är indelade i arbetslag som under våren förbereder hagarna för kvigornas ankomst. Stängsel ska sättas upp och hagarna ska röjas så kvigorna får tillgång på bra bete.
Under sommaren delar vi upp arbetet med tillsyn av kvigorna morgon och kväll – ett kärt nöje för barn och barnbarn att få uppleva!
I dag går 15 kvigor på bete på Svartsö. De flyttas runt till olika hagar för bete och flera ägare av lantbruksmark ställer sin mark till förfogande.

Tre sätt att bidra till arbetet med öppna landskap:
1. Bli medlem swisha 150 kr till 123 667 86 92
2. Swisha ett bidrag till samma nummer (passa på att bli medlem samtidigt).
3. Panta returglas vid lanthandeln och lämna kvittot vid kassan och säg att det är bidrag till öppna landskap
Lämna gärna förslag till projekt som bör få bidrag!

Kommunens översiktsplan
Svartsörådet lämnade i juli 2021 ett remissyttrande över det förslag till ny Översiktsplan 2035 som Värmdö kommun tagit fram. En översiktsplan redovisar främst kommunens viljeinriktning i frågor om mark- och vattenanvändning.
I Svartsörådets yttrande efterfrågades ett mer aktivt arbete från kommunens sida för att stödja en positiv befolkningsutveckling för en robust och levande skärgård där den unika skärgårdsmiljön bevaras. 
I vårt yttrande fokuserade vi på följande områden:
- Satsningar för att möjliggöra deltidsboende året runt, vilket vi ser, kan leda till bättre förutsättningar för service och ökad utflyttning
- Bevara och utveckla skärgårdsskolorna
- Vikten av att behålla det öppna landskapet i skärgården genom ökat stöd till markägare och frivilliga insatser
- Utveckla avfallshanteringen i skärgården
- Ökat fokus på utveckling av kärnöarna med ett större kommunalt ansvar för bostadsförsörjning och samhällsservice
- En utvecklad kollektivtrafiken med en god bastrafik året runt inklusive förbindelser till Stockholm
- Strandskyddet ska inte förhindra utveckling av näringarna i skärgården

I det reviderade förslaget till översiktsplanen som kommunen presenterade i januari 2022 hade vissa av Svartsörådets synpunkter inarbetats. Detta gäller bl a deltidsboendets betydelse i skärgården samt att kommunens ansvar för bostadsförsörjningen även i skärgården lyfts fram. Kommunen
aviserade också att en del av våra övriga synpunkter kommer att hanteras i den kommande Havs- och kustplanen.
Svartsörådet lämnade sedan i februari 2022 ett yttrande på det reviderade förslaget på översiktsplanen. 
I yttrandet återkom vi i huvudsak med ytterligare preciseringar gällande de synpunkter vi tidigare lämnat men inte fått gehör för. 
Detta gäller b l a utveckling av skärgårdsskolan, miljö- och hållbarhet, utveckling av kärnöarna samt mer konkreta insatser gällande bostadsförsörjningen. 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 juni 2022 Översiktsplan för Värmdö 2035. 
Flertalet av de synpunkter Svartsörådet lämnat under översiktplanearbetet som inte beaktats har kommunen hänskjutit till den kommande Havs- och
kustplanen för Värmdö.

Havs- och kustplan för Värmdö
Som ett komplement till Översiktsplan 2035 ska kommunen ta fram en Havs- och kustplan. Havs- och kustplanen tar avstamp i kommunens översiktsplan, men fokus för planen är havs- och kustområdet.
Planen ska ge en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ska också ge vägledning inför beslut om hur mark- och vatten i vårt havs- och kustområde ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras.
Kommunen har efterfrågat en dialog med kommuninvånare och föreningsliv vid utarbetandet av Havs- och kustplanen. 
Svartsörådet hade ett möte med kommunens handläggare den 16 juni 2022 där vi främst framförde de synpunkter vi tidigare lämnat under framtagandet av översiktsplanen. 
Vi föreslog också att kommunen bjuder in till ett dialogmöte på Svartsö under hösten för en bredare presentation och diskussion.

Styrelsen under 2021/22
Toivo Heinsoo, ordförande, Lotta Noaksson, Rose-Marie Skogman, Therese Kumlin, Hans Friberg, Martin Hinders, kassör, Anders Janrik, Olle Wallin
Björn Hansson, Karina Tellinger McNeil, Anita Heurlin och Michael Rotter.

Svartsörådet är en ideell förening utan vinstintressen. Alla som är engagerade i föreningens verksamhet gör det på frivilliga ideella grunder. 
Inga arvoden utgår. 
Föreningens syfte är att verka för öns framtid, Underlätta för entreprenörer och företagare att verka på ön. Och att göra ön till en trivsam plats för alla som bor här, har fritidshus här eller är besökare på ön. 
Vi vill att ön ska kunna erbjuda unika naturvärden och möjligheter till ett modernt aktivt liv.

Vad vi jobbat med
Skärgårdsskolornas framtid (tillsammans med SIKO)
Hur sjötrafiken bör utvecklas och infrastrukturen till och vid ”våra” replipunkter Boda och Åsätta. Vi vill att det ska vara möjligt att arbetspendla och även att ta båten hela vägen från Stockholm med bra uppkoppling
Bredbandsfrågan där det statliga bidraget (EU) slutligen gavs till IP Only för mellersta skärgården
Kommunens förslag till översiktsplan och kommunens havs- och kustplan
Naturvårdsfrågor och vattenvård
Samverkan med andra öar genom SIKO
Bostadsprojektet (anmäl gärna om du har bostad att hyra ut)
Vi är representerade i Värmdö kommuns skärgårdsråd

Vill du vara med och arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för Svartö och öns framtid?
Anmäl gärna intresse till valberedningens ordförande Matte Hedelin
(mattehedelin@gmail.com)


Ny på Svartsö?
När du kommer till Svartsö är det en bra idé att börja vid Alsvik. Gå in i lanthandeln och fråga om råd om aktuella aktiviteter. 
Hyr en cykel. Ta dig till någon av öns krogar. Eller köp med dig till en utflyktsfika. 
Vägarna på Svartsö är promenadvänliga och säkra att cykla på om man gjort det förut på grusvägar. 
Alternativt kan du bara ta det lugnt vid caféet på bryggan och sedan vandra vidare till lunch eller middag. 
Från vandrarhemmet utgår flera trevliga vandringsstigar. 
Om du inte övernattar vid Alsvik eller på det alldeles utomordentliga skärgårdshotellet vid Norra Svartsö kan det vara klokt att kontrollera båttider.

Trevlig vistelse och välkommen åter!


Svartsö skola och Sportfiskarna
Svartsö skolas elever åk F-9 har sedan förra läsåret deltagit i projekt “Skolbäcken” tillsammans medsportfiskarna som låter eleverna vara med om praktisk vatten- och fiskevård. Skolbäcken skapar möjligheter till lärande och upplevelser i mötet med en levande vattenmiljö och barnen får själva vara med och ta ansvar för och påverka i positiv riktning.
Eleverna har vid flera tillfällen under vårterminerna samlats vid Skälviks gård där det finns en unik och skyddad miljö för havets rovfiskar att lägga sin rom och för ynglen att växa till sig. 
Eleverna har hjälpts åt att röja torr och död vass längst in i strandkanten för att skapa en blå bård.
En blå bård är ett öppet vattenområde som skapas mellan strandkanten och vassen när betesdjur som framförallt kor betar ut i vattnet. Blå bårder är perfekta uppväxtplatser för yngel men gynnar även många fåglar, kräldjur och insekter.
Eleverna har på olika sätt undersökt och dokumenterat miljön som underlag för olika insatser som Sportfiskarna verkar för.
Projektet kommer att fortsätta även nästa läsår då eleverna kommer att ta sig an andra typer av miljöer som kan utgöra skyddade lekområden för våra hotade rovfiskar. 
På Svartsö finns många lämpliga platser att restaurera så har du som markägare intresse av att delta i ett sådant projekt med exempelvis våtmark så
hör av dig till Svartsörådet.
Sportfiskarna kommer under våren tillsammans med Svartsörådet bjuda in till en arbetsdag med fiskevårdande röjning då kan vi tillsammans ge fisken
gynnsammare levnadsförhållanden.
För dig som vill läsa mer om skolbäcken och Sportfiskarna
https://www.sportfiskarna.se/Ungdom/Fiske-i-skolan/Skolb%C3%A4cken

Lätt att bli medlem
Det finns förstås många skäl till att ha en förening för frågor som rör öns utveckling. 
Det gemensamma för de olika perspektiv som kan finnas är att den representativa demokratin vi har i Sverige bland annat förmedlas genom föreningslivet/civilsamhället.
Svartsörådet är exempelvis ett organ som kommunen lyssnar på och våra åsikter vägs in i olika beslut. 
En styrka för ön är att föreningen verkligen företräder dem som vistas och verkar på Svartsö och kringliggande öar. 
Föreningen är partipolitiskt obunden och allt vi gör sker helt ideellt.
Du kan lätt bli medlem genom att betala 150 kronor.
Plusgiro 16 56 86 - 7 eller swisha till 123 667 86 92.
Glöm inte att ange ditt namn och din adress (helst epostadress)

Ha och håll koll på Svartsö
svartsoradet.se och på Facebook
Hembygdsföreningen (Facebook Värmdö Norra Skärgårds Hembygdsförening)
Svartsö lanthandel (www.svartsolanthandel.se)
Bistro Sågen (bistrosagen.se)
Svartsö Krog (svartsokrog.se)
Skärgårdshotell och vandrarhem (svartsonorra.se)
aborrvasslantbruk.se
04
Aug
2022

Kallelse till föreningsstämma 2022

04-08-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Kallelse till Föreningsstämma för Svartsörådet lördagen den 20 augusti 2022 på Hembygdsgården, Alsvik, klockan 12.00

Dagordning (i enlighet med stadgar från 2012) 

1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
7. Revisorernas rapport. 
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
9. Fråga om årets resultat balanseras i ny räkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av årsavgift för enskild medlem för nästkommande verksamhetsår 
12. Val av ordförande 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av en revisorer och revisorssuppleant 
15. Framställningar och förslag från styrelsen. 
     a. Förslag till stadgeändring avseende former för kallelse till föreningsstämma1 
16. Framställningar och förslag från medlemmar 
17. Val av valberedning 
18. Mötets avslutande. 

Alla medlemmar hälsas välkomna. 
Man kan lätt bli medlem genom att betala 150 kr genom swish till 123 667 86 92. Glöm inte att ange dtt namn och din e-postadress. 

Välkommen! 

Styrelsen för Svartsörådet 


1 Styrelsen föreslår att en stadgeändring sker i stadgarnas paragraf 3 avsnittet gällande kallelse till föreningsstämma. 

Nuvarande lydelse är: 

Kallelse till föreningsmöte skall ske senast fjorton dagar innan mötesdatum genom personligt brev samt med anslag vid Korsvägen, Svartsö Lanthandel, N:a Svartsö brygga, Skälviks brygga, Alsviks brygga och Söderboudds brygga. 

Föreslagen ny lydelse: 

Kallelse till föreningsmöte ska ske senast fjorton dagar innan mötesdatum genom brev eller e-post, samt med anslag vid Korsvägen, Svartsö Lanthandel, Norra Svartsö brygga, Skälviks brygga, Alsviks brygga och Söderboudds brygga. 
Medlemmar som inte angivit fysisk adress eller e-postadress ska anses vara kallade genom anslagen kallelse till föreningsmöte vid lanthandeln och vid bryggorna.
01
Aug
2022

Föreningsstämma 20 augusti 2022

01-08-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Alla medlemmar kallas till föreningsstämma lördagen den 20 augusti kl 12 på Hembygdsgården i Alsvik. Du kan bli medlem lättast genom att betala medlemsavgiften 150 kronor genom att swisha till 123 667 86 92. Glöm inte ange ditt namn och din adress (helst mejladress).
Styrelsen har också förslag till stadgeändring. Förslaget innebär att man kan kalla medlemmar genom brev eller mejl utöver den stadgeenliga kallelsen på öns anslagstavlor.
13
Jul
2022

Svartsöruset ställs in!

13-07-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Tyvärr ställs Svartsöruset in på söndag 17/7!

Då det tyvärr är för få anmälda för att vi skall kunna genomföra ruset behöver vi ställa in.
Mycket tråkigt tycker vi och vi beklagar detta!

Har ni feedback, tankar, idéer, förslag kring ruset för framtiden så hör gärna av er till oss i Svartsörådet.
28
Jun
2022

Svartsöruset är tillbaka!

28-06-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
ÄNTLIGEN!

Det enda nyttiga ruset är tillbaka

Söndagen den 17 juli 2022

Startplats hembygdsgården

Anmälan på www.svartsoradet.se följande länk, https://demo.vemendo.se/CM/Web/WebClient/Pub/Form/Svartso/Svartsoruset 

OBSERVERA att anmälan endast går att göra på internet via ovan länk!

Vänligen swisha anmälningsavgiften till telefonnummer 0706319594, Michael Rotter!


Sträckor                                   Åldersklass              Starttid klockan         Anmälan via länk på hemsidan
Knattar 500 m                        max 6 år                   15.00                             0 kronor
Barn 2 km                                7 - 9 år                      15.10                             50 kronor
Ungdomar 2 km                      10 - 14 år                   15.30                            50 kronor
Herr och dam 4 km                 Från 15 år                 15.30                           150 kronor
Herr och dam 8 km                 Från 15 år                 15.30                           150 kronor
Stavgång 4 km                         Fritt                           15.30                          100 kronor


Välkommen till ett traditionsenligt lopp i Stockholms skärgård!
                            önskar Svartsörådet


Vill du hjälpa till som funktionär eller har du frågor ring Michael 0706319594
Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.