Skörd på SöderängenPengar att hämta ur Öppet Landskapsfonden

Vi uppmanar dig som tror att du har något Öppet Landskapsprojekt du skulle vilja starta att söka
bidrag ur fonden.

Det kan vara stora eller små projekt, alla är lika välkomna.
Kriterier för bidrag är att åtgärden skall vara inom ett område som är av intresse för många.

Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Utdelning ur fonden sker hela året.

Kontakta Rolf Kling

 

Hämta ansökan här!

 

 


Stadgar för Öppet landskapsfonden

§1.
Öppetlandskapsfonden har instiftats av Svartsörådet med syfte att verka för ett bevarande av det öppna kulturlandskap

 som utpekats som en del av mellanskärgårdens riksintresse för natur, friluftsliv och kultur.

§2.
Fondens medel skall användas för att bidraga till sådana aktiviteter, investeringar eller andra åtgärder som främjar fondens

syfte i vid bemärkelse.

§3.
Finansieringen till fonden bygger på frivilliga inbetalningar till Svartsörådets konto.

§4.
Ansökan om erhållande av medel ur fonden skall inges till Svartsörådets styrelse och innehålla uppgifter om
1. Sökandens namn, adress och telefonnummer/mailadress
2. Beskrivning av det aktuella projektet med avseende på mål, metoder att uppnå målet och total kostnad för projektet.
3. Angivande av storlek på sökt bidrag
4. Uppgift om förekomst av andra eventuella erhållna eller sökta bidrag för samma projekt

§5.
Det är Svartsörådets styrelse som behandlar ansökan om medel och styrelsens beslut kan ej överklagas.

§6.
Beviljade medel kan utbetalas först efter att den sökande kan uppvisa kvitton på faktiska kostnader för projektet.

§7.
Fonden kan ej upplösas förrän alla kvarvarande medel använts på angivet sätt.

( Stadgarna tagna av styrelsen på möte den 2 augusti 2003. )